SOS Hondoq News

Thursday, September 30, 2010

Ħondoq ‘a safe haven’

Published on the Times of Malta on Wednesday, 29th September,2010.

Ħondoq Bay in Gozo was yesterday described as a haven for safe swimming conditions even when other bays were exposed to dangerous winds, waves and currents, one of the reasons why it is so popular with bathers and beginner divers.

All this would change if the Qala Creek hotel and marina project at the bay were to get the green light from the Planning Authority, Moviment Ħarsien Ħondoq said.

The movement pointed out that eight swimmers had to be rescued in high seas in the past two weeks alone but there had never been any reports of swimmers encountering difficulties at Ħondoq.

The movement also said boat traffic generated by the marina would inevitably create pollution, as had happened in other bays, ruining the quality of the area’s clear waters.

In addition, the hotel’s residents along with the 250 proposed residential units would overcrowd the beach, leaving swimmers with no choice but to opt for more dangerous bays, even in bad weather.

To view the comments, go to http://www.timesofmalta.com/articles/view/20100929/local/hondoq-a-safe-haven

Monday, September 27, 2010

Jum Dinji tat-Turizmu


Fl-okkazjoni tal-Jum Dinji iddedikat ghat-Turizmu u bit-tema: it-Turizmu u l-Biodiversita’, il-Partit Laburista jiddikjara l-impenn tieghu ghall-izvilupp ta’ politika strategika li taghraf tlaqqa u timmitiga flimkien, l-izvilupp ta’ l-industrija tat-turizmu, li ghandu jkun wiehed sostennibli biex ikun assigurat, il-harsien shih tal-biodiversita’.
B’hekk l-industrija tat-turizmu tkun effettivament sostnuta bhala pilastru ewlieni ta’ l-ekonomija ta’ pajjizna, minghajr ma taghmel hsara li d-diversita’ tal-hajja naturali u ambjentali.
B’dan il-mod pajjizna, mhux biss ikun qed ihares il-wirt naturali tieghu u jassigura kwalita’ tajba ta’ hajja ghall-Maltin u l-Ghawdxin, izda jkun qed jghin b’mod konkret fuq livell dinji, biex titnaqqas il-hsara li saret fl-ambjent naturali.
Il-Partit Laburista iheggeg lil Gvern biex jibda jimplimenta bis-serjeta’ politika sostennibli fejn bil-pjani u d-decizjonijiet tieghu, ma jaghmilx bhal fil-kaz ta’ l-estensjoni tal-power station f’Delimara u l-proposta ta’ l-izvilupp ta’ Hondoq ir-Rummien f’Ghawdex, fejn se jkun qed ixxekkel l-izvilupp sostennibli u responsabbli ta’ l-industrija tat-turizmu, minhabba n-nuqqas ta’ harsien ghal biodiversita’ u l-ambjent naturali tal-gzejjer Maltin.

SOS Hondoq says safety for swimmers in bay could be lost

Published on www.gozonews.com on Friday 24th September, 2010.


The Moviment Harsien Hondoq has said that it would like to highlight the fact that once again several swimmers, eight over the last two weeks, had to be rescued due to high seas.

They said that it was fortunate that no lives were lost due to the prompt action of courageous rescuers. Moviment Harsien Hondoq pointed out that swimmers are never reported as encountering difficulties in Hondoq, due to its sheltered position, which ensures safe swimming conditions even when other bays are exposed to dangerous winds, waves and currents. This is one of the reasons why Hondoq is so popular with both swimmers and divers as it even offers excellent conditions for beginner divers.

The Movement said that this is all set to change if the Qala Creek hotel and marina project gets the green light from MEPA. The boat traffic generated by a marina would inevitably create pollution, as has happened in other bays, ruining the quality of the area’s clear waters. This, as well as overcrowding from residents of the hotel and the 250 residential units to be created, would overcrowd the beach, leading swimmers to opt for other, more dangerous bays, even in bad weather.

“Are we ready to accept more deaths by drowning, just to accommodate speculation? Is this really what the authorities want?” Moviment Harsien Hondoq concluded.


To view the comments, go to http://gozonews.com/14797/sos-hondoq-says-safety-for-swimmers-in-bay-could-be-lost/

Hondoq development might lead to more drowning – Moviment Harsien Hondoq

Published on the Malta Independent on Sunday 26th September, 2010.

The Qala Creek Hotel and Marina development would hinder swimmers and divers from enjoying the sheltered waters of Hondoq ir-Rummien Bay that make it so popular with Gozitans and visitors alike, said Moviment Harsien Hondoq in a statment.

MHH pointed out that eight swimmers had to be rescued due to the high seas in Gozo over the past two weeks. Luckily, no lives had been lost, thanks to the quick action of Red Cross volunteers.

Hondoq’s sheltered position ensures safe swiming conditions when the other Gozitan bays, namely Marsalforn and Ramla Bay in the northern part of the island, are exposed to dangerous winds, high waves and sea currents. This makes Hondoq ir-Rummien so popular with bathers and especially with learner divers.

But all this is set to change if the hotel and marina project gets the green light from the Malta Environment and Planning Authority. The marina development would inevitably generate boat traffic, which in turn would generate pollution, ruining the beauty of the area’s clear waters and discouraging bathers from swimming there.

MHH also mentioned that the site is earmarked for a hotel and 250 residential units, thus creating overcrowding in the area. This factor would also discourage locals from using the bay and encourage them to swim in more dangerous bays, despite the bad weather.

“Are we ready to accept more deaths by drowning, just to accommodate speculation? Is this really what the authorities want?” the MHH asked.

Anti-Hondoq project group says Qala marina would put swimmers’ lives in danger

Published on MaltaToday.


Moviment Harsien Hondoq has claimed that swimmers are never reported as encountering difficulties in Hondoq ir-Rummien, due to its sheltered position, which ensures safe swimming conditions even when other bays are exposed to dangerous winds, waves and currents.


“Once again several swimmers– eight over the last two weeks – had to be rescued due to high seas. Fortunately no lives were lost due to the prompt action of courageous rescuers.”


The movement said Hondoq’s sheltered seas were one of the reasons why Hondoq is so popular with both swimmers and divers as it even offers excellent conditions for beginner divers.


“This is all set to change if the Qala Creek hotel and marina project gets the green light from MEPA. The boat traffic generated by a marina would inevitably create pollution, as has happened in other bays, ruining the quality of the area’s clear waters. This, as well as overcrowding from residents of the hotel and the 250 residential units to be created, would overcrowd the beach, leading swimmers to opt for other, more dangerous bays, even in bad weather.”

Tuesday, September 21, 2010

Diżgwid bejn is-Sindku Nazzjonalista tal-Qala u l-Viċi tiegħu dwar il-proġett propost ta’ Ħondoq ir-Rummien: U-TURN “MHUX NORMALI”

Pubblikata fuq l-Orizzont minn Charmaine Craus.

Il-Viċi-Sindku tal-Partit Nazzjonalista tal-Qala Dr Raymond C Xerri (ritratt) ma jridx jgħid x’kienet ir-raġuni li wasslitu biex wara tmien snin b’pożizzjoni unanima mal-Kunsill Lokali kollu, kontra l-proġett propost fuq il-bajja ta’ Ħondoq ir-Rummien, f’daqqa waħda qiegħed jaqbel miegħu.

Meta mistoqsi minn l-orizzont x’waslu biex jibdel il-pożizzjoni tiegħu, Xerri ma weġibx.

Fl-aħħar xhur ħut Xerri ngħataw permess skandaluż mill-MEPA biex f’żona ODZ jiżviluppaw il-belvedere tal-Qala f’ristorant ġdid flok dak li hemm, flimkien ma’ blokk ta’ appartamenti u parkeġġ.

Il-kunsill oġġezzjona għal dan il-proġett, għajr għall-Viċi-Sindki li beda jimbotta ’l quddiem dan il-proġett.

Dan il-permess kien ikkritikat bl-aħrax minn Joe Falzon, l-awditur tal-MEPA. Huwa argumenta li dawk li fformulaw il-pjan lokali għaż-żona wrew nuqqas kbir ta’ sensittività.

F’każ separat il-Viċi-Sindku tal-PN tressaq quddiem il-Qorti Kriminali ta’ Għawdex akkużat b’konnessjoni ma’ rapport falz li għamel lill-KSI.

Intant fil-ħarġa ta’ Awwissu li għad da tal-fuljett “Leħen il-Kunsill”, is-Sindku tal-Qala, Paul Buttigieg tenna l-po żizz­joni tal-kunsill kontra l-pro ġett, kif qed jiġi propost.

Is-Sindku qal li l-Kunsill hekk kien qal tmien snin ilu meta sema’ għall-ewwel darba bil-proposta li fil-bajja ta’ Ħondoq ir-Rummien se tinbena jott marina, lukanda, vilel u għe xieren ta’ appartamenti lus sużi. “Hekk għadna nemm nu u nistqarru llum.”

Madankollu, Paul Buttigieg ma naqasx milli juri t-tħassib tiegħu għall-fatt li fl-aktar mu menti kruċjali ta’ dan il-pro ġett, wieħed mill-kunsillieri qed jaqbel mal-proġett.

Buttigieg kiteb li għal kemm iħoss li kulħadd għandu jkollu dritt għall-opinjoni, li wie ħed jibdel fehemtu wara bosta snin mhix xi ħaġa normali.

Buttigieg ma qalx direttament għal min kien qiegħed jirreferi iżda f’paġna oħra tal-istess fuljett, wieħed isib ukoll il-pun ti li s-Sindku tkellem dwar­hom matul il-laqgħa pubblika li saret dwar dan il-proġett fis-27 ta’ Mejju li għadda.

Minbarra li jfakkar x’inhu ma r-raġunijiet li wasslu biex il-Kunsill, sa mill-bidu nett ma jaqbilx mal-proposti li tress qu dwar kif se tiġi żvilup pata din il-bajja, is-Sindku jfakkar li għalkemm sa April 2010, il-ħames Kunsillieri kie­nu kontra l-proġett kif propost, imsejjaħ “Qala Creek”, isemmi li l-Viċi-Sindku Dr Ray Xerri, f’laqgħa tal-kunsill, es prima pożizzjoni favur il-pro­ġett.

Id-dikjarazzjoni tas-Sindku urtat mhux ftit lir-residenti ta’ din il-lokalità u qanqlet tħassib kbir għall-fatt li issa ma jistax jibqa’ jingħad li l-pożizzjoni tal-kunsill hija waħ da unanima.

Meta mistoqsi minn l-orizzont, Xerri qal li jaqbel mal-proġett għax jista’ joħloq impjiegi għall-ġe nerazzjoni żagħ żugħa.

Bosta residenti li kienu pre żenti għal-laqgħa dwar il-pro ġett qamu bil-wieqfa biex juru l-għadab tagħhom għall-po żizzjoni li ħa Xerri u bdew jak­kużawh bi tradiment.

Raymond Xerri, li kien ukoll ‘canvaser’ tas-Segretarju Parlamentari Chris Said, huwa impjegat fl-Università ta’ Għaw dex, b’salarju ta’ €20,000.

Saturday, September 18, 2010

Clean Ħondoq or a chlorinated pool?

Published on the Times of Malta on Saturday, 18th September 2010 by Charles Sammut.

A new Spanish study, published in the US journal Environmental Health Perspectives on September 12 reveals that swimming in chlorinated pools can increase the risk of cancer for swimmers.

A group of swimmers bathing in an indoor chlorinated pool were studied for indicators of permanent DNA mutation or mutagenicity by researchers from the Barce lona-based Centre of Research in Environmental Epidemiology (CREAL) and Research Institute Hospital del Mar.

“The evidence of genotoxic ef fects were observed in 49 healthy adults after swimming for 40 minutes in a chlorinated pool,” the researchers said.

Yet, in Gozo there is this beautiful bay named Ħondoq that is ideal for public swimming. Always clean and refreshing, it is in my opinion the best swimming site on the Maltese islands.

Yet, Mepa and the government keep toying with the idea of allowing some shrewd speculators who bought the surrounding land for cheap to build a marina down there and de facto take the swimming away from the public for good.

After reading the recent Spanish report I wonder where one would rather swim; at beautiful Ħondoq or in a chlorinated pool? It is about time the Parliamentary Secretary for Tourism did not allow this gross atrocity to happen and take a stand and tell Mepa that Malta cannot afford one fewer beach of Ħondoq’s stature.

To view whole article, go to http://www.timesofmalta.com/articles/view/20100918/letters/clean-hondoq-or-a-chlorinated-pool

Monday, September 06, 2010

THE ENVIRONMENT COMMISSION ON ĦONDOQ IR-RUMMIEN

Published on http://maltadiocese.org/lang/en/malta-diocesediocesi-maltija/il-gens-other-newsil-gens-u-ahbarijiet-ohrajn/the-environment-commission-on-hondoq-ir-rummienil-kummissjoni-ambjent-dwar-hondoq-ir-rummien/

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent tixtieq toffri xi riflessjonijiet u tagħti l-opinjoni tagħha fuq l-iżvilupp propost ta’ marina, hotel u binjiet oħra f’Ħondoq ir-Rummien, limiti tal-Qala, Għawdex. Dan tixtieq tagħmlu għaliex tħoss li d-diskussjoni pubblika li qanqal u li għadu jqanqal dan l-iżvilupp propost, qed tindirizza prinċipji fundamentali u għazliet importanti li jeħtieg li nagħmlu bħala pajjiż li hu mpenjat fl-iżvilupp sostenibbli ta’ dawn il-gżejjer.

Din l-opinjoni u dawn ir-riflessjonijiet huma bbażati fuq l-informazzjoni tal-EIS dwar il-proġett propost; ta’ rapporti oħra fosthom dawk ikkummissjonati mill-Kunsill Lokali tal-Qala (Ġunju 2010), kif ukoll fuq ħsibijiet u argumenti li l-Kummissjoni ippublikat fuq diversi temi relevanti matul dawn l-aħħar snin.

Bżonn ta’ żvilupp u investiment ġdid f’Għawdex

Il-Kummissjoni tixtieq turi l-preokkupazzjoni tagħha dwar in-nuqqas ta’ investiment, u minħabba f’hekk, in-nuqqas ta’ xogħol, f’Għawdex. Dan qed iwassal sabiex l-akbar riżorsa ta’ din il-gżira, jiġifieri in-nies bieżla u intelliġenti tagħha, spiss ikunu sfurzati jfittxu ġejjieni aħjar ’lil hinn mix-xtutha. Dan qiegħed ikabbar dejjem iżjed l-insularità doppja tagħha barra li jxejjaħ kważi b’mod allarmanti il-popolazzjoni ta’ din il-gżira. Jidher ċar li hemm bżonn ta’ żvilupp ġdid u sostenibbli f’din il-gżira, speċjalment fejn għandu x’jaqsam it-turiżmu.

Matul dawn l-aħħar snin il-Kummissjoni għamlet ħilitha kollha sabiex tfiehem x’ifisser (u x’ma jfissirx) żvilupp sostenibbli. Kif diġa konna għidna fl-2006, nemmnu li:

“… ma jistax ikun hemm żvilupp jekk dan ma jkunx sostenibbli. Bi żvilupp nifhmu bidla għall-aħjar li tissarraf fi stabbiltà akbar tas-sistema, u f’żieda fil-ġid komuni li jkun jista’ jitgawda minn kulħadd. Dan ma jfissirx protezzjoni tal-ambjent akkost ta’ kollox jew li l-iżvilupp ma jġibx miegħu xi piż soċjali. Raġunar bħal dan hu fqir u perikoluż. Imma bl-istess mod, argumenti favur żvilupp ekonomiku li ma jirrispettax il-bżonnijiet soċjali u ambjentali tal-pajjiż huma foqra u perikolużi wkoll. Raġunar bħal dan jista’ jwassal għall-proġetti li filwaqt li jkollhom il-mira li jżidu x-xogħol, il-kompettitività u l-gwadann ekonomiku, jispiċċaw sabiex ftit nies igawdu għad-dannu tal-kwalità ta’ ħajja (f’sens soċjali, ambjentali u ANKE f’sens ekonomiku) tal-bqija tas-soċjetà.

It-turist tal-lum sar ħafna aktar sensittiv għall-esperjenza kompluta tal-post li jiġbor fil-jiem li jagħmel fostna. L-indikazzjonijiet huma diġa’ hemm għal min irid jarahom. L-industrija tat-turiżmu laħqet il-livell ta’ saturazzjoni tagħha u minħabba f’hekk diġà qed jinħassu sew l-effetti fuq il-kwalità tal-ambjent … b’mod li l-istess prodott turistiku Malti sar inferjuri. Ta’ xejn jiżdiedu l-isforżi biex jinbiegħ prodott fjakk. Kull iniżjattiva ġdida fil-qasam tat-turiżmu tkun konto-produttiva jekk ma twassalx sabiex:

  • jiżdied il-qligħ iżda mhux in-numru ta’ turisti li jiġu jżuruna;
  • l-ammont ta’ turisti li jżuruna jkun mifrux mas-sena kollha u mhux ikkonċentrat fis-Sajf;
  • ma nkomplux innaqqru aktar mir-risorsi ambjentali tagħna, bħall-pajsaġġ tipikament Malti, il-bijodiversità u l-istess identità kulturali tagħna;
  • jitnaqqas il-monopolju li għandhom l-operaturi ta’ l-ivvjaġġar fuq dan is-settur, speċjalment fil-kwalità ta’ turisti li jżuruna, u
  • tonqos id-dipendenza kbira li l-ekonomija tal-pajjiż għandha mid-dħul ta’ din l-industrija.”

Jidher li minn naħa tal-awtoritajiet, l-affarijiet tbiddlu xi ftit mill-2006 (meta nkitbu l-ħsibijiet ta’ hawn fuq). Jidher li llum hemm ħafna aktar sensittività għall-bżonn li l-industrija tat-turizmu tirrispetta l-bżonnijiet soċjali u ambjentali sabiex hija stess tkun tista’ tilqa’ l-isfidi ekonomiċi li jitfaċċaw minn żmien għall-żmien. Huwa f’dan l-isfond li l-Kummissjoni tixtieq toffri il-fehma tagħha dwar il-proġett ta’ Ħondoq ir-Rummien. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni mhix li nagħmlu ‘presepju’ minn Għawdex, iżda li niżguraw li kull żvilupp li jseħħ f’din il-gżira ikun wieħed li jtejjeb verament il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini u jħares lejn gwadann ekonomiku fit-tul u għall-ġid komuni.

L-iżvilupp propost u kif kien ippreżentat

L-iżvilupp propost kif spjegat fl-EIS jinkludi il-bini ta’ marina (għal madwar 150 jott), hotel ta’ ħames stilel li tinkludi 150 unit, u villaġġ turistiku. L-EIS qiegħed joffri dan l-iżvilupp bħala mezz ta’ kif il-barriera mitluqa li tinsab f’din il-bajja, titnaddaf u tibda tintuża sabiex tiġġenera l-flus permezz ta’ binjiet turistiċi u residenzjali u hotel. Sabiex dan iseħħ, jenħtieg li tinbena marina li tkun il-qofol ta’ dan il-proġett.

Kif jargumenta l-istess EIS, waħda mill-problemi (jew diffikultajiet) identifikati mill-proġett huwa l-fatt li bħalissa l-industrija tat-turiżmu f’Għawdex għaddejja minn diffikultajiet (EIS, Sezzjoni 1.1.2.4.1 Hotel). Il-proġett tal-Ħondoq qed jipproponi li jirdoppja n-numru ta’ sodod fil-kategorija ta’ hotelsb’ħames stilel, fi żmien meta hotels ta’ dan it-tip għandhom diffikultajiet. Għalhekk il-hotel waħdu ġewwa l-Ħondoq ma jkunx ekonomikament vijabbli sakemm ma jkunx hemm il-villaġġ turistiku u l-marina marbutin miegħu. Fl-istess waqt (EIS, Sezzjoni 4.1.4.4. Impact on Amenities) insibu l-argument li l-hotel huwa parti integrali mis-servizzi bżonnjużi għas-suċċess tal-marina. Fi ftit kliem: jew kollox, jew xejn! Dan iwassal sabiex l-iżvilupp propost jilħaq skala kbira. L-istess EIS huwa konxju ħafna mill-iskala kbira tal-proġett, fil-fatt il- Market Assessment ta’ l-EIS (Sezzjoni 1.1.2.4 Conclusion on Market Assessment) jikkonkludi li: the major concern is the potential oversupply in the market, particularly for the hotel and tourist village. Għalhekk l-EIS, joffri diversi ġustifikazzjonijiet għal dan il-kobor.

Fl-istess waqt, dan il-proġett fuq skala kbira huwa ppreżentat bħala sforz sabiex jirrijabilità l-inħawi tal-Ħondoq, inkluż il-barriera mitluqa u mimlija ħmieg u skart u l-art tal-madwar. L-argument bażiku tal-proposta hu li jekk irridu nnaddfu l-Ħondoq għandna bżonn il-flus, u dawn il-flus ikunu ġġenerati biss mill-proġett fih innifsu.

L-EIS stess isostni li l-kwalità tal-baħar ta’ dan il-post hija waħda tajba ħafna u li l-ambjent tal-post hu wieħed trankwill u bla mittiefes (minkejja li matul is-Sajf mijiet ta’ nies jinvadu l-post). L-EIS jidentifika numru ta’ impatti li dan il-proġett jista’ jkollu fuq il-kwalità ta’ l-ambjent tal-inħawi, iżda jkun pront jispjega kif dawn l-impatti jistgħu jkunu mitigati permezz ta’ numru ta’ konsiderazzjonijiet waqt il-fażi ta’ kostruzzjoni kif ukoll meta il-proġett jibda jopera. Fi kliem l-EIS (Preamble):

The promoters and designers of the project spared no expense and left no stone unturned in order to ensure that all possible mitigating measures were taken and implemented.

Sfortunatament, dan l-istess kliem juri t-tendenza rikorrenti ta’ dan l-EIS li jqis il-miżuri ta’ mitigazzjoni bħala miżuri li żgur ser jaħdmu. Fil-verità wieħed qatt ma jista’ jaċċerta ruħu (kif donnu qiegħed jagħmel l-EIS) li dawn il-miżuri ser ikun implementati u implementati b’sucċċess, qabel mal-istess proġett jibda jopera.

L-EIS jagħmel diversi attentati sabiex juri li, minkejja l-iskala kbira tal-proġett, l-iżvilupp ser jeffettwa ftit li xejn il-pajsaġġ tal-post minħabba li ħafna mill-binjiet ser ikunu ‘moħbija’ fil-ħofra tal-barriera. Fl-istess waqt l-EIS jagħmel diversi paraguni mal-iżvilupp tal-marina f’Portomaso, San Giljan. Per eżempju, f’Sezzjoni 1.1.2.2.7 (Addressing the social and economic demand), l-EIS jikkonferma li l-marina ser tipprovdi proġett fuq skala internazzjonali li jiġbed lejn Ghawdex l-istess opportunitajiet (suċċessi) li ħoloq il-proġett ta’ Portomaso. Anke meta jiġi biex ikejjel il-qliegħ tal-proġett, juża estimi u prezzijiet tas-suq li bihom inbiegħu l-propjetajiet f’Portomaso. Filwaqt li dan ir-raġunar jagħmel sens, l-istess raġunar iwassalna sabiex nagħmlu din l-osservazzjoni: Portomaso huwa progett li mela niċċa li qabel kienet okkupata mill-Hotel Hilton l-antika. Din in-niċċa kienet parti integrali minn żvilupp urban kbir u mifrux li jinkludi Paceville, San Ġiljan u tas-Sliema.

Fil-kas tal-iżvilupp tal-Ħondoq, l-iżviluppaturi qed isostnu li l-proġett jibqa’ prinċipalment limitat (għallinqas il-parti il-kbira tiegħu) għall-footprint tal-barriera u l-inħawi fil-viċin. L-istess tpinġijiet tal-proġett jagħtu indikazzjoni ta’ żvilupp intens ta’ binjiet imdawrin mal-marina, speċi ta’ Portomaso ieħor, transpjantat f’izolament stupend f’Ħondoq ir-Rummien.. Madanakollu, dan hu propost mingħajr konsiderazzjoni tal-impatt li dan il-proġett ser ikollu fuq l-iżvilupp urban u l-firxa ta’ binjiet oħra (urban sprawling) li jinbtu minnu li jibqgħu jinfirxu max-xtut u ’l ġewwa lejn il-Qala. Anke minn għandu idea bażika ta’ ippjanar jistaqsi jekk hux possibbli tinjora dan l-impatt ta’ proġett ta’ din id-dimensjoni?

Hemm żewġ xenarji quddiemna. Jista’ jkun li, mal-medda taż-żmien, il-marina u l-kumpless tal-Ħondoq, kif proposti llum, jibqgħu iżolati fil-kampanja meraviljuża tipikament Għawdxija. Inkella jista’jkun li, maż-żmien, dan it-tieni Portomaso ġewwa l-Ħondoq, iservi ta’ ċentru li minnu nfirxu binjiet oħra ferm ’lil hinn minn dawk li konna approvajna. Meta tqis il-mod kif iseħħ l-iżvilupp u r-regoli tal-ippjanar, il-Kummissjoni tħoss li t-tieni xenarju hu aktar probabbli u għalhekk issostni li kull żvilupp ta’ marinas għandu jitħalla jseħħ f’inħawi fejn diġà jeżisti ċertu livell ta’ żvilupp urban.

L-impatt soċjali tal-proġett

Minbarra dawn l-argumenti li jikkonċernaw l-ippjanar u l-użu għaqli tal-art, il-Kummissjoni tħoss li din il-proposta għall-iżvilupp ta’ Ħondoq ir-Rummien turi insensitività soċjali kbira. Il-Kummissjoni ma tistax tifhem kif l-iżviluppatur għażel li jinjora l-fatt li l-maġġoranza tar-residenti tal-Qala, li sa jkunu milquta direttament mill-proġett, huma kontra dan l-iżvilupp kif propost. Minbarra dan hemm ukoll aspetti ta’ mitigazzjoni fl-EIS, per eżempju l-għoti ta’ twieqi double glazed biex jitnaqqas l-inkonvenjent tal-istorbju u l-emissjonijiet fl-arja, li juru l-mod superfiċjali kif problemi reali għall-popolazzjoni lokali qed jingħataw importanza sekondarja. Atteġġamenti simili jqajmu suspetti serji fir-risponsabbiltà soċjali ta’ dan il-proġett.

Konkluzjoni

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-iżvilupp kif propost f’Ħondoq ir-Rummien m’huwiex wieħed sostenibbli u diffiċli tiġġustifika li dan jirrappreżenta ġid akbar u kwalità ta’ ħajja aħjar għall-Għawdxin għal żmien twil. Dan għaliex il-proġett mhux ser iservi sabiex jikkonserva l-identità tal-pajsaġġ u s-sbuħija tal-inħawi li għandhom ikunu l-attrazzjoni prinċipali (principal assets) li biha tiġbed l-aqwa turist lejn Għawdex. Bl-iskuża tal-bżonn li titnaddaf il-barriera eżistenti u li nirrangaw il-post, hemm il-periklu li nispekulaw fuq l-art mingħajr rigward għal x’ser jonqsilna mill-prodott turistiku li irridu noffru. Kienet ħasra li l-iżviluppatur tħalla jixtri din l-art mingħajr min begħhielu ma nduna jew ma impurtah mill-ħsara li tista’ issir minn dan il-bejgħ.

Fl-istess waqt il-Kummissjoni tixtieq tagħmel appell lil kulhadd, speċjalment lil dawk kollha li semmew leħinhom kontra dan l-iżvilupp f’Ħondoq ir-Rummien. Li jitwaqqaf dan il-proġett mhux biżżejjed. Dan ikun biss l-ewwel pass. Hemm bżonn urġenti li nkunu ferm aktar proattivi fil-mod kif nindukraw il-wirt Għawdxi. Hemm bżonn li naraw kif it-telqa ta’ barriera u l-isfreġju ambjentali ta’ mad-dawra tagħha għandhom ikunu indirizzati b’mod prattiku u konkret fil-programm Eko-Għawdex. Ir-reġenerazzjoni tal-post ser ikollha bżonn il-flus. Aktar milli jingħata l-lok għal aktar spekulazzjoni tal-art, dawn il-fondi għandhom jiġu minn programmi nazzjonali ppjanati b’mod ħolistiku li verament ikollhom l-iskop li jissarfu fi kwalità ta’ ħajja aħjar għall-Għawdxin kollha u prodott turistiku aħjar.

Church commission slams proposed Hondoq project

Published on http://ramblersassociation.blogspot.com/2010/07/church-commission-slams-proposed-hondoq.html

The Church's Environment Commission has come out strongly against the proposed development of a hotel, apartments and a yacht marina at Hondoq it-Rummien Bay, arguing that that the project is not sustainable.

The Commission said that it was difficult to justify claims that this project was for the long term benefit of the Gozitans since it would not conserve the natural beauty of the island, which should be the principal asset to draw tourism to Gozo.

"Under the pretext of the need to clean up the disused quarry and rehabilitate the site, there is a danger of land speculation without regard to what the tourism product will actually lose," the commission said.

It also said that it was a pity that the developer had been allowed to sell the land without the vendors having realised, or cared, about the damage which such a sale could cause."

(The site was once owned by a religious Order.)

The Commission in its report said that it was not enough for those who opposed the project to actually manage to stop it.

"Stopping this project will not be enough. It should actually only be the first step. There is an urgent need to be proactive in the way we care for the natural heritage in Gozo. Ways have to be found to address the neglected state of the disused quarries and the resultant environmental scars in the context of eco-Gozo," the commission said.

The regeneration of the site would not be cheap, it said, but rather than from land speculation, the funds should come from holistically planned national programmes which truly aimed at improving the quality of life of the people while also improving the tourism product.

In its report, the commission, which represents the dioceses of Malta and Gozo, said investment and development needed to be sustainable and a proper balance had to be struck with environmental protection.

The commission went over the project and said that the likely scenario was that this proposed 'Portomaso in Gozo' would spark off ribbon development, rather than remain isolated.

It also felt that the proposed development reflected social insensitivity, with the developer having ignored the fact that the majority of the people of Qala did not want the project.