SOS Hondoq News

Thursday, January 25, 2007

Ir-ruh Maltija

Pubblikata fuq l-Orizzont minn Frans Ghirxi.

Tul l-ahhar sena x-xena Maltija kienet imqanqla minn zvilupp mhux tas-soltu. Is-socjetà civili donnha stenbhet u qamet fuq taghha biex tipprotesta u ssemma lehinha fit-toroq ghal bosta drabi. Kienet ir-ruh Maltija li hasset ruhha mugugha. Ma tiflahx izjed tissaportil-isfregju f’wicc l-ambjent Malti

.L-ilment generali kien iffukat fuq il-MEPA f’dan ir-rigward. Kienet ilha tigri l-kelma li l-MEPA hija dghajfa ma’ min hu b’sahhtu u iebsa ma’ min hu dghajjef.

Il-poplu beda jifhem x’inhuma l-konsegwenzi meta Awtorità, suppost awtonoma, ikollha fi hdanha persuni whud minnhom b’xamma qawwija ta’ konflitt ta’ interess.

Protesti saru hafna. Kwazi kollha waqghu fuq widnejn torox. M’hemmx il-htiega li wiehed ifettaq u jaghzel fost il-protesti li saru, kemm minn entitajiet awtonomi ta’ cittadini, bhal dawk ta’ Qui-si-Sana u Wied il-Ghajn, kif ukoll minn individwi li gew mghaffgin.

Il-ferita hija bil-wisq izjed fonda. Il-MEPA twaqqfet bhala entità indipendenti biex iggibl-ordni fl-ippjanar u fil-qasam ta’ l-izvilupp u biex tkun hi li thares, mil-lenti nazzjonali, u tghozz l-ambjent

.X’gara u x’qed jigri jaf kulhadd, mhux biss dawk li jhossu t-theddida ghal Hondoqir-Rummien u l-inhawi f’Ta’Cenc, biex insemmu biss zewg ezempji

.Ir-ruh Maltija qieghda tirvella meta tara quddiem ghajnejha l-ambjent jitharbat mill-izviluppaturi, pjanar difettuz, bini ta’ kafkaf u bla gost. Zvilupp, b’ritmu dejjem jithaffef, taht imnieher il-MEPA, f’ghadd ta’ drabi, bi sfida ghas-sentimenti tan-nies tal-post

.Ir-ruh Maltija ma tiflahx tibqa’ siekta quddiem l-iskandlu li qieghed jippermetti zvilupp bla razan meta qed jizdiedbis-sighat l-ghadd ta’ bini vojt bi prezzijiet ferm boghod mill-qabda tac-cittadin komuni li, minn fuq, qieghed jiccahhad milli jgawdil-ambjent.

Huwa f’dan il-kuntest ukoll li jrid jitqies it-thassib li wriet il-Knisja dwar is-sitwazzjoni li ngabu fiha l-koppji zghazagh taghna li jaghzlu li jinghaqdu fiz-zwieg meta jigu biex jixtru saqaf fuq rashom. Koppji li qeghdin jispiccaw jiddahhlu fi djun li l-fidwa taghhom tkun ma’ l-età tal-pensjoni.

Il-poplu qed jifhem il-bzonn urgenti li l-barri jinqabad minn qrunu. Il-poplu qed jifhem aktar minn qatt qabel li huwa biss hu stess li jista’ jgib il-bidla.

Thursday, January 18, 2007

Posters don't protect the environment

Published on The TImes of Malta on Tuesday January 16, 2007.

Mepa promotes the natural habitat. The Environment Minister said the quality of life depends greatly on the state of the environment we live in. It is our duty to ensure that it is well preserved for the present and future generations.
He also said environmental education is crucial to raising awareness and boosting appreciation of the country's natural heritage. How true. It looks like Mepa is doing this by distributing calendars and posters.
How are posters and calendars going to preserve the environment? This is another waste of money intended to make the authorities look good, nothing else, while the environment deteriorates on a daily bases.
It is Mepa and the minister that have the power to preserve the environment and not the ordinary citizen, which most of the time do not receive any attention except when an election is on the horizon and the trolling for votes gets under way.
In this neck of the woods, action speaks louder than words. What is needed is more discipline on illegal dumping and buildings - that would be a very good start.
Another thing Mepa must do is stop two projects in Gozo, Ta' Cenc and Hondoq Ir-Rummien. These projects should be shot dead in their tracks, before any permits are issued and another two scars created on Gozo to ruin it forever.
The other two scars are Fort Chambray and the two quarries at Qala. From early morning until late at night, seven days a week, a relentless convoy of dump trucks that service the quarries pass through the village core, polluting with their loud noise, diesel fumes and dust. This was once a tranquil village, and if a permit is issued for Hondoq Ir-Rummien it will be a complete disaster. The responsibility lies with Mepa. Does the EU know what is happening to Gozo? Not likely.
The minister and Mepa need to wise up and live up to their words: Tell the Year 6 students what action they took to save the environment and habitat. Don't play Santa with calendars and tinsel. They can come to Qala and start from there.
These areas should be protected and left the way the Creator made them, for all the people of these beautiful islands and visitors alike to enjoy.
The habitat and the environment must not be destroyed by buildings, hotels, marinas and quarries, just for the powerful and the chosen few.

Angelo Xerri, Qala.

Sunday, January 07, 2007

Kalkolu Dubjuz

Pubblikata fuq It-Torca nhar is-7 ta' Jannar, 2007.

Sur Editur,

Fil-Qala u l-inhawi tal-madwar ghadu kemm sar "survey" dwar il-propost progett f'Hondoq ir-Rummien minn xi studenti ta' l-Universita' taht it-tmexxija tal-professur Mario Vassallo, liema stharrig kien ristrett hafna, tant li jiena nqisu semi-sigriet. Fil-fatt meta tlabt kopja tieghu ma nghatatlix.

Bejni u bejn ruhi ghedt: hawn rieha tinten. Kelli naghmilha ta' wiehed favur l-progett biex gejt intervistat u allura nkun naf il-kwalita' tal-kontenut tieghu. Ballecc ma mortx zmerc! Il-mistoqsijiet ma jhallux li wiehed jesprimi fil-liberta' lilu nnifsu, ghaliex kull kif wiehed jirrispondi, certi risposti dejjem jistghu jigu nterpretati favur l-qerda ambjentali tal-post. fih toghma qawwija li jiffavorixxi lil izviluppaturi u zgur li ser iservi ta' paraventu biex johrog rizultat pervers li jservi biex iktar Hondoq ir-Rummien jigi stuprat u mieghu ssofri l-kwalita' tal- hajja fil-Qala.

Tajjeb li kieku nkunu nafu l-kwalifiki li ghandu l-professur Mario Vassallo fil-fora ambjentali u l-kontribuzzjoni tieghu fl-Universita' u kemm dal-kalkolu ser ikun ta' gid ghan-nazzjon u min qieghed jiffinanzja dan l-istudju. Qawl Malti jghid : 'Bil-flus taghmel triq fil-bahar'. Nittamaw li l-poplu tal-Qala u dawk kollha li jiffrekwentaw l-bajja ta' Hondoq ir-Rummien, inkluzi l-barranin, ma jsibux ruhhom mirduma fi triq simili, frott ta' poter abbuziv u kapitalist.

Jien niddisassocja ruhi minn dan is-"survey" u nittama li ma nigix maghdud bhalli kieku qed nirraprezenta min jaf kemm mijiet ta' nies fl'ghama ta' dak li qed jigri. Ir-referendum dwar dan il-progett, li sar ftit ilu, hu indikattiv bizzejjed u l-volonta' tal-poplu ghandha tigi rrispettata. Il-MEPA ma tistax tinjorah ghaliex tkun qiehgda tmur kontra dak li tesigi l-UE.

Nistiednu lill-Professur Vassallo biex jidhol fil-websajt www.soshondoq.blogspot.com u jara l-polz ta' kull min, b'rasu fuq ghonqu, hu nteressat li jsalva l-ambjent naturali ta' Hondoq ir-Rummien u halla l-messagg tieghu.

Paul Buttigieg

Hondoq ir-Rummien

Pubblikata fuq It-Torca nhar s-7 ta' Jannar, 2007.

Ghax dan id-dannu kollu
go Hondoq ir-Rummien
Il-libsa s-sbejha marret
ma tidher ghada mkien.

Issa fadalli wahda
il-libsa rqieqa taht
ghal inqas halluhieli
ma nerga nilbes qatt.

Tkunux daqshekk krudilili
tnezzghu din ukoll
hadd izjed ma jlibbisni
halluni lsieni inholl.

Miskin hu dak li jkisser
u jfarrak dan il-gmiel
hadd izjed ma jrodd lura
lanqas ta' dari l-hjiel.

Jekk ghad xi hadd imisli
il-libsa li fadalli
hadd izjed m'jroddhieli
dizastru kbir ihalli!

Smajt lehen in-Natura
go hondoq ir-rummien
jitbekka ,jolfoq, jghajjat
u hekk jibqa' f'kull zmien.

Joseph Portelli
Qala

Qala opposition to proposed Hondoq ir-Rummien development in Gozo still strong

Published on The Malta Independent on Sunday on 7th January 2007 by David Lindsay.

Four years after the controversial Qala Creek development was shelved following vociferous protests by residents from the nearby Gozitan village of Qala, and a referendum among them that had 85 per cent voting against it, the project is now back on the drawing board.

But conversations with the people of Qala bear little indication that their stance against the proposed development, despite a redrafting of the original proposals, has been altered with the passing of time.

And while any such development in the coastal area, known as Hondoq ir-Rummien, is sure to be met with opposition, as had been the case four years ago, the battle lines this time around appear to have been redrawn.

In 2002, Malta’s main political parties had remained distant from the debate, which had highlighted the delicate balance between environmental conservation and development. This time around, however, the government appears to be endorsing the multi-million liri proposal, while first Alternattiva Demokratika and, more recently, the Malta Labour Party have both thrown their weight against the project.

The so-called “Qala Creek” project was rehashed in December 2005 and presented to the Malta Environment and Planning Authority (MEPA) in January 2006. At the moment, the development is at the Project Description Statement (PDS) stage.

The developers insist the tourist village, accompanying marina and other facilities have been designed in environmentally sound fashion to mitigate against any potential disturbances to the local community.

Their opponents, meanwhile, consider any development in the area, apart from a return to its natural state after decades of degradation, as wreaking irreversible damage on a precious stretch of the Gozitan landscape.

Irrespective of the merits of conserving or developing the area in question, the interests of big money and the promise of bolstering Gozo’s tourism product and employment levels – despite the recent closing of a number of hotels on the island – hang in the balance.

The large parcel of land, with its views of Comino and Malta, has had something of a chequered history.

Formerly owned by the Augustinian religious order, it has been passed over to Gozo Prestige Holidays, headed by lawyer cum entrepreneur Victor Bajada. Although the government had expropriated the land, the company has purchased it on promise of sale (kunvenju) – and on condition that full development permits are awarded.

If development permission is granted, the Order stands to receive the full sale price of Lm10,000 per square kilometre and at 68 square kilometres, the total sale price amounts to Lm680,000.

The land had been expropriated by the government in 1970 for quarrying related to the construction of the Mgarr breakwater. A now defunct reverse osmosis plant had later been built on the edge of the popular sandy beach, where its remnants still stand.

In late June 2002, the government returned the land to the Order and the following week, on 4 July 2002, Gozo Prestige Holidays presented its development application to MEPA.

The proposed developers intend spending some e90 million on the project if approved.

And, despite the pressures of big business, and the promise of business opportunities and jobs for many of Qala’s dissenters, the vast majority of villagers and Malta’s environmentalists appear to be set steadfastly against the development in both its previous and current incarnations.

Speaking recently to The Malta Independent on Sunday at the proposed development site, Moviment Harsien Hondoq representatives expressed their concern that despite continued stiff local opposition, the new development plan and the way it is being processed are still not taking local concerns into due consideration.

“The way things are happening, it appears that only the interests of the prospective developer are being considered,” commented the movement’s spokesperson Paul Buttigieg. “And the 85 per cent referendum is being ignored.”

The movement, which has set up an extensive website outlining its main objections and a petition against the development, aims to rehabilitate the area, including the gaping, exhausted quarry and natural spring pool, transforming it into a national park once it is returned to its natural, pristine state.

In fact, if there is one thing both the developers and their opponents agree upon, is the fact that the area is in dire need of rehabilitation.

But while the opponents are pushing for a return to its natural state, the developers propose further excavating the quarry and the surrounding area. The sea would be let into the quarry to create a yacht marina, while accommodation units would be built up its sides.

Opponents object to further quarrying, which they say would represent twice the amount of rock already extracted, and to the excavation of the current parking lot to let the sea into the quarry basin. The new inlet, ‘Qala Creek’, will be just metres away from the sandy beach.

The development, which is envisaged to be finished by 2010, is impressive on paper and comprises a five-star 170-room hotel, 25 villas, 60 self-catering units, 200 multi-ownership residences, a ‘village centre’ with a small church, administration offices, small-scale shops and restaurants and the 100-150 vessel marina.The village itself, according to the developer’s proposals, will assimilate the style and character of a traditional Gozitan village that had developed organically over at least a century.

The proposed developers insist they are to mitigate against environmental degradation and to promote sustainability. Such measures include the landscaped areas of the development and rooftops of the terraced buildings being planted with endemic plants, and the creation of heritage and nature trails. It is planned that the project will have its own sewage treatment and reverse osmosis plants and that the main air-conditioning plant will be cooled by seawater.

With the area being an immensely popular site for bathing, barbecues, picnics and nature walks, opponents are concerned that the development will severely hamper such activities and irreversibly mar the landscape as a whole.

The developers, however, argue the public stands to gain from the project in a number of ways. These include the rebuilding and upgrading of the jetty area to hold sunbathing, seating and fishing zones, as well as an outdoor dining area. It will also provide better public sanitation and locker and changing rooms for bathers, improved access to the entire beach and an extension of the swimming zone. The developers also intend to upgrade the access road and approach to the beach and construct a public promenade along the marina waterfront, a heritage trail to the Qala redoubt and a nature trail in what will be a rehabilitated garigue zone.

Furthermore, the developers have pledged to landscape and conserve the entire undeveloped area and that a relatively small portion of the land mass will be used for actual construction. According to the PDS, the proposed buildings are to occupy 16.7 per cent of the site and 26.9 per cent of the quarry. 81.2 per cent of the entire quarry site area will be comprised of landscaping, outdoor spaces and the seawater basin, including rooftop and terrace soft landscaping.

Aesthetics of the final development aside, the Qala residents are also concerned about the heavy traffic flows through the village’s narrow streets, particularly during the excavation of the remainder of the quarry and the cliff faces in the area. They also expect the disturbance to continue through the construction phase and later for servicing and accessing the resort.

Although the movement opposes the disturbance such traffic would inevitably create, it points to an alternate route being suggested, a coastal road running from Mgarr harbour straight to Hondoq ir-Rummien, would, if approved, inevitably open the entire area up for more speculation on the basis that applications for development along roads are generally viewed more favourably. Land in the vicinity of the road, they say, is already owned by property developers.

Another source of concern is the quality of the bathing water. The Hondoq ir-Rummien beach is one of the most popular in Gozo, and has some of the cleanest waters in the whole of Gozo and Malta. It additionally provides one of the few, if not the only, safe place to swim when Gozo experiences prevailing majjistral (northwest) winds.

The movement insists the pristine waters will be polluted as a result of heavy yacht traffic passing just metres away from the beach and, although the sandy beach has not been included in the development as such, the opponents argue the beach as well as the entire surrounding area will suffer and be visually marred as a result of the development.At present, the beach’s calm, pristine waters are a major attraction and hoards of bathers are drawn to the area every day in summer.

The public parking lot above the beach currently holds spaces for 250-odd cars, which, according to residents, hardly suffices at peak times. Although the developers have proposed supplying a total of 731 parking spots to serve the entire development, only 90 are to be allocated for public parking along the foreshore, while the rest are to be subdivided across the resort.

One major concession in the current PDS is the substitution of the breakwater proposed in 2002 with a rubber dam and/or spillway gate at the land-sea boundary to provide the necessary defence of the marina. The movement, however, points out that the breakwater element of the project had been pulled not because of its derogatory visual impact, but because of regulations on the protection of the marine environment.

But despite the developer’s pledges, Mr Buttigieg stresses that if a project of such magnitude were approved, “It would not be a one-off development but would merely be the first in a string of developments that would devour the whole eastern side of Gozo at a very quick pace, as has happened in other areas of the island.” However, while MEPA continues to consider the PDS, what is clearly lacking is a distinct plan for Gozo on which the merits of this, and future developments, can be based upon.

As AD chairman Harry Vassallo put it recently: “I think the biggest challenge right now is that there is no clear vision for Gozo. Nobody really knows whether to build on a Gozo that looks like Manhattan or a Gozo that will exploit its natural and heritage assets while also preserving them.”

Thursday, January 04, 2007

Hondoq ir-Rummien

Pubblikata fuq Lehen il-Qala Edizzjoni Milied 2006.

Ghax dan id-dannu kollu
Go Hondoq ir-Rummien
Il-libsa s-sbejha marret
Ma tidher ghada mkien.

Issa fadalli wahda
Il-libsa rqieqa taht
Ghal inqas halluhieli
Ma nerga' nilbes qatt.

Tkunux daqshekk krudili
Li tnezzghu din ukoll
Hadd izjed ma jlibbisni
Halluni lsieni nholl.

Miskin hu dak li jkisser
U jfarrak dan il-gmiel
Hadd izjed m'jroddhieli
Dizastru kbir ihalli.

Smajt lehen in-natura
Go Hondoq ir-Rummien
Jitbekka, jolfoq, jghajjat
U hekk jibqa' f' kull zmien.

Joseph Portelli

Monday, January 01, 2007

What you said in 2006

Published on The Sunday Times on 31st December, 2006. This was part of a longer article by Anne Zammit. To view it entirely please visit the link below.
http://www.timesofmalta.com/core/article.php?id=247680

Hondoq ir-Rummien

"If the project is allowed to take place the peace and tranquility of Qala will be ruined forever." Jenny Carter

"Where yachts are moved in, swimmers are automatically being asked to move out." John A. Consiglio, Birkirkara