SOS Hondoq News

Wednesday, May 30, 2007

Il-Gnejna u l-Hondoq

Pubblikata fuq l-Orizzont nhar d 29 ta' Mejju, 2007 minn Lorna Vassallo.

Izda bajja b’bajja xtaqt inqabbel il-kwistjoni ta’ l-gherien tal-Gnejna mal-kwistjoni l-ohra tal-bajja Ghawdxija ta’ Hondoq ir-Rummien. Mentri fil-Gnejna donnu jidher li Gvern Nazzjonalista jrid isewwi ‘zbalji’ tal-passat meta ma kienx hawn il-kuxjenza ambjentali li hawn illum, fil-kaz ta’ Hondoq ir-Rummien il-Gvern sab bajja litteralment vergni u qed jappoggja bis-shih l-izviluppar taghha.

Gvern b’zewgt ucuh li l-azzjonijiet tieghu ftit jistghu jinftiehmu. Fil-Gnejna l-Gvern donnu sab vazun imkisser u qed jipprova jsewwih. F’Hondoq ir-Rummien sab vazun gdid u qed ikissru. Daqshekk hija fragli din il-kwistjoni ambjentali. U allura, wiehed jistaqsi: x’inhuma l-kriterji li qed igieghlu lill-gvern jibdel il-fehma minn kwistjoni ghall-ohra. Jekk wiehed ghandu fiducja ghamja fl-integrità tal-Gvern jew jekk lest li jibla’ kollox – ir-raguni wara agir bhal dan jista’ jibqa’ misteru. Izda jekk wiehed, bhali u bhalkom, ma jhallix lil min ipoggilu bzieq fuq imniehru, facli jahseb x’inhi d-differenza bejn il-Gnejna u Hondoq ir-Rummien.

Il-Gnejna m’hemmx bazuzli u mustaccuni nvoluti. Fil-kaz tal-Hondoq – din hija storja ohra. Bhalma huwa l-kaz ta’ Qui-si-sana. Mod efficjenti kif tiddefinixxi l-kelma ‘kapitalizmu’ !

L-unika tama li ghandhom kemm is-sidien ta’ l-gherien tal-Gnejna kif ukoll ir-residenti tal-Qala huwa li jitla’ Gvern gdid. Gvern Laburista. U jregga’ lura l-arlogg. Halli l-ambjentalizmu vera jibda jirrenja u l-ebda nteressi ohrajn mlibbsa l-libsa ta’ l-ambjentalizmu.

Jidher li diversi kontroversji gew mizmuma mill-attivisti ambjentali milli jigu affettwati. Jidher li Gvern Nazzjonalista tant miexi hazin li se jkollu jersaq ghall-elezzjoni bla ma jaffettwahom ghax skadielu l-hin. Jekk Gvern Nazzjonalista jirnexxilu jerga’ jikseb il-Gvern – dawn il-progetti jibqghu ghaddejjin – specjalment dawk bhal ta’ Hondoq ir-Rummien u l-estensjoni taz-Zona ta’ Zvilupp.

Malli jitla’ Gvern Laburista dawn iz-zewg progetti proposti se jsibu ghadma soda lil min jikkonfrontaw u jitmewtu. Laburisti u nazzjonalisti fil-lokalitajiet affettwati jistghu jaghzlu wahda minn zewg toroq – jew li jtellghu Gvern Nazzjonalista u jkomplu jiggieldu lilu u lill-kuntratturi, jew li jtellghu Gsvern laburista u jiggieldilhom hu. L-ghazla tibqa’ dejjem f’idejn il-poplu.

Biex tara l-artiklu kollu idhol fuq http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=35146